Съвет              Клубове


III. СТРУКТУРА НА НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ "ЕДИНЕНИЕ" 

 

 

  
  
 


РЪКОВОДНИ ОРГАНИ
на сдружение "НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ ЕДИНЕНИЕ":

а) Общо събрание на сдружението (ОСС);

б) Управителен съвет на сдружението (УСС);

в) Председател на Управителния съвет на сдружението;

г) Контролно-ревизионна комисия (КРК).
 

Сдружение "НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ ЕДИНЕНИЕ" може да има клонове. Общото събрание на сдружението взема решения за откриване и закриване на клоновете.


Управителят на клона представлява сдружението за дейността на клона.


 


pic
 


© 2008 Камея Дизайн. Всички права запазени.