Съвет              Клубове
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА СДРУЖЕНИЕТO:
          СЪСТАВ:

          
          ПРАВА,
          ЗАДЪЛЖЕНИЯ И
          ОТГОВОРНОСТИ
          НА УС:


             ПРАВА  И 
             ЗАДЪЛЖЕНИЯ
             НА КРК: 


Председател:
доц. д-р инж. Георги Маринов Маринов

Заместник председател:
Полковник инженер Красимир Петров Иванов
 
Секретар:
Анастас Петров Величков

Членове на Управителния съвет:
1. Анастас Петров Величков
2. гл. ас. д-р. инж. ик. Валентина Стефанова Николова
3. Димчо Ангелов Георгиев
4. Подполковник д-р. инж. Зарко Иванов Здравков
5. Ивайло Цветанов Иванов
6. полк. инж. Красимир Петров Иванов
7.  ик. Петьо Цеков Цветанов
8. Цветан Константинов Данков
 

 

           Управителният съвет:

1. Представлява сдружението и определя обема на представителната власт на отделни негови членове;

2. Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание на сдружението (ОСС); 

3. Разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване изискванията на Законите и Устава;

4. Подготвя и внася в ОСС проект за бюджет;

5. Подготвя и внася в ОСС отчет за дейността на сдружението;

6. Определя реда и организира извършването на дейността на сдружението и носи отговорност за това;

7. Определя адреса на сдружението;

8. Взема решения по всички въпроси, които по Закон или съгласно Устава не спадат в правата на друг орган;

9. Изпълнява задълженията, предвидени в Устава.

Контролно-ревизионна комисия:
Емил Цветанов Иванов - председател
Борис Симеонов Войнов
Маргарита Костадинова Спасова
 


 

Контролно-ревизионната комисия:

КРК е орган на ОСС. Тя проверява ежегодно организационната, финансовата и административно-деловодната  дейност на сдружението и на неговите клонове. За резултатите съставя протокол, с който се запознава УСС и ОСС. При констатиране на нарушения, уведомява компетентните органи. Председателят на КРК има право да участва на заседанията на УСС с право на глас.

 


 © 2008 Камея Дизайн. Всички права запазени.